Holocén Természetvédelmi Egyesület

Környezeti érdekek és értékek kapcsolatának vizsgálata a romániai Kalotaszegen, és a BAZ megyei Szikszói kistérségben
"Közös Ügyünk, avagy természetvédelem és közösségfejlesztés"
"Vízgyûjtõ Hálózat - Ki-kicsoda a vízgyûjtõn"
Szlovák - Magyar Hernád program
Az Európai Unió vízügyi keret irányelvébõl fakadó feladatok értelmezése a Sajó vízgyûjtõjén
Keleméri Mohos-tavak rehabilitációs programja
Oktatási jellegû programjaink
Kistérségi, vidékfejlesztési, határmenti tevékenységeink, programjaink
Folyó Koalíciós Hálózat létrehozása, nemzetközi projekt
Komplex környezet-, természetvédelmi akcióprogramok megvalósítása a Pitypalatty-völgyben
Együttmûködés a Bódva-völgyi kistérségben - a környezeti információkhoz való hozzáférés erõsítése (Aarhusi jogok érvényesítése)
Természeti értékeket bemutató tanösvények, bemutatóhelyek elkészítése, a Bükki Nemzeti Park és a Zempléni Tájvédelmi Körzet területén, valamint tágabb környezetükben
Egyedi tájérték kataszterezés a Felsõ-Hegyközben és a Bodrogközben
Nemzetközi szakmai találkozó a környezet-, természetvédelem és a turizmus kapcsolata témában a Hegyközben
Védetté nyilvánítások kezdeményezése
A bányabezárások okozta munkanélküliség kezelését elõsegítõ program az ózdi-és kazincbarcikai kistérségek területén

 

Környezeti érdekek és értékek kapcsolatának vizsgálata a romániai Kalotaszegen, és a BAZ megyei Szikszói kistérségben
Cél, az Aarhusi egyezmény kapcsán a környezeti információkhoz való hozzáférés erõsítése és társadalmi részvétel támogatása a közös környezeti, kulturális, néprajzi értékek számbavétele és megõrzése, valamint a környezeti problémák megoldása terén. A célok megvalósításában való együttmûködés erõsítése az állami szereplõk, a gazdálkodók és a civil szervezetek között.

"Közös Ügyünk, avagy természetvédelem és közösségfejlesztés"
Programunk célja, a demokrácia építése, szektorközi- és szakmaközi együttmûködések kialakítása, fejlesztése - partnerség elve, a civil társadalom érdekérvényesítõ képességének erõsítése, a különbözõ szakterületeken mûködõ (közösségfejlesztés, környezetvédelem stb.) civil szervezetek hosszú távú együttmûködésének elõsegítése a több szempontból is hátrányos helyzetû Szikszói kistérség településein

"Vízgyûjtõ Hálózat - Ki-kicsoda a vízgyûjtõn"
A Hernád-részvízgyûjtõ mintaprojekt tapasztalatainak kiterjesztése a Duna Környezetvédelmi Fórum (DEF) nemzetközi szervezet által 13 országból összefogott, mintegy 180 tagcsoport felé. A projekt legfõbb, hosszú távú célja a csatlakozó és a csatlakozásra váró országok számára, egy olyan egységes adatbázis létrehozása, amely elõsegíti a vízügyi politikában, a vízgazdálkodást érintõ kérdésekben való tényleges és tevõleges társadalmi részvételt.

Szlovák - Magyar Hernád program
A Hernád-völgy környezeti - és szociális problémáinak feltárása. A lakosság, kiemelten az iskolák bevonásával; folyó-monitoring megszervezése, a potenciális szennyezõ források felkutatása, vízminta elemzések készíttetése, különös tekintettel a nehézfém- és ciánvegyületekre. A legtöbb program a kassai SOSNA Egyesülettel együttmûködésben valósult meg. A "Communities in Action", a "We Take Care of Our River" és a "Cross-border River Basin Coalition for healthy Hernád watershed" címû projektjeink a helyi identitás növelését és a környezettudatos magatartás megteremtését tûzte ki célul. Erre épült a Hernád-völgyének falusi turizmusát elõsegítõ projektünk.

Az Európai Unió vízügyi keret irányelvébõl fakadó feladatok értelmezése a Sajó vízgyûjtõjén
A Phare Access 2000. és 2001. évi kerete által támogatott komplex program az EU vízügyi politikájának, megismertetését és annak gyakorlati megvalósítását tûzte ki célul egy konkrét területen, a Sajó-folyó vízgyûjtõjén.
Programunk arra kereste a választ, hogy miként tudnak az NGO-k nemzeti, regionális és helyi szinten bekapcsolódni e jogharmonizációs folyamatba, hogyan tudják érvényesíteni a társadalom, a környezet érdekeit. Miként mûködhet a civil kontroll. Képesek-e ellenõrizni és befolyásolni a néha igencsak speciálisan szakmai csoportok, hatóságok tevékenységét. A program keretében készült ismeretterjesztõ anyag a Vízügyi Keret Irányelvet közérthetõ módon törekszik bemutatni és egyben hátteréül szolgált a bevont csoportok részvételével szervezett fórumsorozat munkájához. A vízminõséget érintõ környezetállapottal kapcsolatos adatgyûjtés, valamint a szlovák és magyar célcsoportok munkája alapján egy Civil Állásfoglalást és egy vízminõség-térképet készítünk el.
Tevékenységeink fõ keretét az ún. Folyó Koalíció létrehozása alkotta és alkotja. A program célterületére vonatkozó Koalíció, más hasonló kezdeményezésekkel közösen egy Koalíciós Hálózatot hoz létre, melynek elõkészületei folyamatban vannak. Elõzetes egyeztetéseink jelen fázisában a kassai Sosna Egyesületen kívül más hazai szervezetekkel, román és ukrán egyesületekkel is tárgyalunk a Hálózat létrehozásának érdekében.
A Folyó Koalíció alapdokumentumának tartalmát a Vízügyi Keretirányelvbõl fakadó célok, és feladatok rendszere határozta meg, ehhez igazodnak az egyedi szerzõdések is. Koalíciós elképzelésünk egyfajta szektorköziséget - horizontális átjárhatóságot -is teremt, integratív jellegébõl fakadóan.
A Folyókoalíció célja, közös platform létrehozása az érintettek hosszú távú együttmûködése érdekében.
A gyakorlatban önkormányzatokat, vízügyi igazgatóságokat, vállalatokat, iskolákat, állami szerveket és civil szervezeteket összefogó hálózat kiépítését jelenti, melyek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás igényeit, és konkrét lépésekkel közösen javítani akarnak a környezet állapotán. A szervezeteknek, melyek a Koalíció tagjai kívánnak lenni, lehetõségük nyílik a Folyószerzõdés aláírására. Ebben a dokumentumban konkrét kötelezettségek, vállalások (zöldfelület növelés, kibocsátás csökkentés, környezetbarát technológiára való átállás) kerülnek meghatározásra. Rögzíti továbbá az aláíró, szerzõdõ felek tevékenységeit, a megvalósításhoz szükséges forrás/fedezet biztosítását, melyekkel hozzájárulnak a vízgyûjtõ környezeti állapotának javulásához.

Keleméri Mohos-tavak rehabilitációs programja
Cél a fokozottan védett, Magyarországon unikális értéket képviselõ mohosok vízszintjének emelése és ezáltal az eutrofizáció lassítása. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával közösen dolgoztuk ki a vízrekonstrukciós terveket, a konkrét természetvédelmi munkákat egyesületünk végezte diákok bevonásával, táborok keretében (szegély-zóna tisztítás, magoncirtás, botanikai- és zoológiai állapotfelmérés, ismertetõ füzet elkészítése, elõszûrõk ásása, nádvágás, tõzegkihordás, agyagtelítés).

Oktatási jellegû programjaink
Környezettudatos magatartásformák kialakítása, gyermek, ifjúsági és felnõtt oktatás. (Kiadványok sokszorosítása, szerkesztési munkák, diavetítések, terepgyakorlatok, jeles napok megünneplése: Föld Napja, Madarak és Fák Napja (Herman Ottó) Vizek Világnapja stb.) A dél-borsodi csoportunk Mezõkövesd város Önkormányzatával, oktatási intézményeivel együttmûködve készítette a dél-borsodi iskolák környezetismereti, biológiai és földrajzi helyi tantervéhez illeszkedõ segédanyagot, a Nemzetei Alaptanterv követelményinek megfelelõen.

Kistérségi, vidékfejlesztési, határmenti tevékenységeink, programjaink
A Galyaság fejlesztési tervének, környezetvédelmi programjának elkészítésében való részvétel, egyedi tájértékek felmérése, környezetvédelmi információs központ mûködtetése, kiadványok, folyóiratok szerkesztése és sokszorosítása. (A Galyaság az évezred küszöbén, Galyasági ízek, Gombaszárítás, a Galyaság c. folyóirat), szocio-ökonómiai és ökológiai állapot felmérés készítése; A Karszt Eurorégió megalapítása, a Galyasági Településszövetséggel, a Bódva Unió Szövetséggel (Zdruzenie Bodvianska Únia) és a Domica Mikrorégióval együttmûködve.
A Felsõ-hegyköz kistérség települései környezetvédelmi programjának elkészítésében való részvétel, a táj értékeinek felmérése, környezetvédelmi információs központ mûködtetése, ifjúsági és felnõtt oktatási programok beindítása, kiadványok készítése. (Hegyközi Kalendárium, szlovák-magyar kétnyelvû vándorkiállítás, oktatási segédanyagok, kampányainkhoz kézikönyvek, vízminõség védelem, szelektív hulladékgyûjtés, komposztálás, Ifjúsági programok: jeles napok rendezvényei nemzetközi környezetvédelmi tábor, falusi turizmusért szlovák-magyar program) együttmûködés szlovák partnerekkel (önkormányzatok, civil szervezetek).
A felsõ-hegyközi (Hollóháza) és dél-abaúji (Eszkáros - Skáros és Hernádzsadány -Zdana) települések képviseletében a kassai SOSNA és a HOLOCÉN alapító tagjai lettek a Határmenti Együttmûködések Fóruma nemzetközi kezdeményezésnek.
A British Know-How Fund támogatásával részt vettünk a Mezõkövesd város Környezetvédelmi Akció Programjának az elkészítésében.

Folyó Koalíciós Hálózat létrehozása, nemzetközi projekt
A kassai SOSNA Egyesület vezetésével 2004 nyarán elindult programunk lényege a Folyó Koalíció gondolatának elterjesztése. Horvátországból a Zöld Eszék Egyesület, Romániából az Erdélyi Kárpát Egyesület szatmárnémeti csoportja, Szerbia-Montenegróból a kanizsai Tisza Klub, illetve Egyesületünk vesz részt a 2 éves projektben. Megvalósítandó célkitûzéseink: Holtág rehabilitácó a Hernádon, ártér rehabilitáció, erdõtelepítés a Túr mentén, komposzt toalettek és gyökérzónás szennyvíztisztító létesítése Szanticskán, folyó-monitoring, holtág revitalizáció, komposztálás Eszék környékén, kampánysorozat Magyarkanizsán és környékén, több kiadvány, kézikönyv, fórumok, találkozók. Támogatónk a Danube Regional Pprogram. A Folyó Koalícióról Bõvebben>>>

Komplex környezet-, természetvédelmi akcióprogramok megvalósítása a Pitypalatty-völgyben
A Pitypalatty-völgy településeinek önkormányzataival - kiemelten Parasznya - együttmûködésben, megvizsgáltuk a kistérség földhasználati formáit, javaslatokat tettünk a helyi védettségek kiterjesztése.
Számba vettük a Pitypalatty-völgy természeti értékeit, amit ismeretterjesztõ elõadások, kirándulások és egy, a munkánk eredményeit integráló kiadványban összegeztünk, ehhez kapcsolódóan kiállítást és könyv bemutató szerveztünk az itt élõknek, az ide látogatóknak, hogy sajátjukként féltve, óvják a természetet. Védeni csak azt tudjuk, amit ismerünk!
A Pitypalatty-völgy településeinek önkormányzataival összefogásban, a kistérség környezetvédelmi akcióprogramjának, hulladékgazdálkodási tervének kidolgozás-elõkészítését elindítottuk. Kiállítást és elõadássorozatot szerveztünk a "Natura 2000"-es területekrõl s az ahhoz kapcsolódó természet- és környezetvédelmi ismeretekrõl, különös hangsúlyt fektetve a célterületet érintõ kezdeményezésekre.

Együttmûködés a Bódva-völgyi kistérségben - a környezeti információkhoz való hozzáférés erõsítése (Aarhusi jogok érvényesítése)
A Phare Access 2002. évi keret támogatásával megvalósuló programunkban partnerként vesz részt a Bódva-völgyi Projektünk átfogó célja a környezeti adat- és információáramlás biztosításáról szóló EU-s közösségi joganyagok, "A környezettel kapcsolatos információk hozzáférésének szabadságáról" szóló 90/313/EEC direktíva, illetve az Aarhusi Egyezmény (2001. LXXXI. Tv.) tartalmának gyakorlatba való átültetése és hatékony alkalmazása, mellyel az Edelényi kistérség különbözõ területein mûködõ intézmények együttmûködését segítjük elõ annak érdekében, hogy a hazai és Európai Uniós elvárásoknak képesek legyenek megfelelni.
Programunkkal a lakossági aktivitás növekedését, a környezettudatos gondolkodás elõsegítését és a különbözõ intézmények (önkormányzatok, civil szervezetek, stb.) közti együttmûködést szeretnénk elõsegíteni - mely a jelenlegi struktúrában nem biztosított -, a környezettel és fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos ismeretek további terjesztésével, és a minél szélesebb körû nyilvánosság döntési folyamatokba való bekapcsolásával.
Tevékenységek: helyzetfeltárás három szinten (lakosság, önkormányzati és egyéb közigazgatási intézmények, civil szervezetek) * információátadás az önkormányzatok környezeti politikájának alakítása (helyi rendeletek, védetté nyilvánítások stb.) érdekében * lakossági fórumok, konferencia, akciók szervezése- képzések szervezése a különbözõ szektorok képviselõi részére * a térséget és a tevékenységeinket bemutató kiadvány készítése

Természeti értékeket bemutató tanösvények, bemutatóhelyek elkészítése, a Bükki Nemzeti Park és a Zempléni Tájvédelmi Körzet területén, valamint tágabb környezetükben
A program célja volt, a természetes táji értékeket felkeresõ látogatók környezeti tudatának fejlesztése, az oktatás-nevelés feltételeinek javítása, új terepi bemutatóhelyek kialakítása, a táji értékek sokféleségének megõrzése. A program által létrejött természeti érték-adatbázis lehetõséget ad az elmaradott térségek kitörési pontjainak kutatására.
A bemutató-ösvények és az információs füzetek, az elõadássorozatok, kampányok által lehetõség nyílik, hogy a területre látogatók megismerjék a települések és környezetük értékeit. 2004 év során kerül befejezésre a "Pálházi kisvasutas tanösvény", ami újszerû - az Európai Unióban már elfogadott - kezdeményezés. A másik tervezett bemutatóhelyünk a Bükki Nemzeti Parkban lévõ "Üveghuta tanösvény", ami egyben alternatív kerékpáros útvonalként is funkcionálna.

Egyedi tájérték kataszterezés a Felsõ-Hegyközben és a Bodrogközben
A hegyközi Füzér, Füzérkomlós, Hollóháza, Kéked, Nyíri és Pusztafalu, továbbá a bodrogközi Kenézlõ, Viss és Zalkod települések felmérése tájképi / településképi, területi jelentõség és komplex tájvédelmi értékek tekintetében. A projekt célja volt a célterület természeti, kulturális, néprajzi, építészeti adattárának elkészítése, térinformatikai megjelenítése. Az állapotfelmérésen túl cselekvési tervek, javaslatok készültek. A kataszterezés szorosan kapcsolódik, a települések szándéka szerint hamarosan elkészülõ környezetvédelmi programokhoz és településfejlesztési tervekhez.

Nemzetközi szakmai találkozó a környezet-, természetvédelem és a turizmus kapcsolata témában a Hegyközben
Nemzetközi szakmai találkozó szervezése Hollóházán, a környezet-, természetvédelem és a turizmus kapcsolata témakörében. Projektünk célja a Felsõ-hegyközi társadalmi szervezetek, önkormányzatok, gazdasági szereplõk, valamint a helyi lakosság tevékenységének összehangolása a vidék ismertségének növelése érdekében. Két találkozó került megrendezésre a lágyturizmus különbözõ formáinak megismertetése, meghonosításuk lehetõségei, az attrakciók összegyûjtése céljából, valamint további szándékunk volt a programokkal, látnivalókkal, eseményekkel kapcsolatos információk áramlásának elõsegítése, az együttmûködés ösztönzése is. A program keretében került kijelölésre a Hernád-Hornád kerékpárút, melyhez térképes ismertetõ kiadvány is kapcsolódik.

Védetté nyilvánítások kezdeményezése
Felsõ-Hernád-völgy egyes részeinél, Pere és Sóstófalva közötti suvadásos formakincsnél, illetve a mezõkövesdi Katona-tónál.

A bányabezárások okozta munkanélküliség kezelését elõsegítõ program az ózdi-és kazincbarcikai kistérségek területén
Környezetvédelmi feladatok meghatározása, átképzésben való közremûködés a bányabezárások által felszabaduló humánerõforrás számára (erdõtelepítésre alkalmas helyek kijelölése, tájsebek rekonstrukciói, stb.)

Elérhetőségünk:

3525 Miskolc, Kossuth u. 13.;
Tel: 46/508-944;
E-mail: holocen@holocen.hu 
Adószám: 19931401-1-05